Team

Piyush Kedia

Piyush Kedia

Founder & CEO

Rhiju Talukdar

Rhiju Talukdar

Creative Director

Sakshi Choubey

Sakshi Choubey

VP - Strategy

Shrey Deepranjan

Shrey Deepranjan

Art Director

Akshay Bhartiya

Akshay Bhartiya

VP - Management

Shrai Jamwal

Shrai Jamwal

Account Director

Mohit Mahaldar

Mohit Mahaldar

Regional Head

Praharsh Sharma

Praharsh Sharma

Senior Visualiser