Team

Piyush Kedia

Piyush Kedia

Founder & CEO

Shrai Jamwal

Shrai Jamwal

Account Director

Akshay Bhartiya

Akshay Bhartiya

VP - Management

Rhiju Talukdar

Rhiju Talukdar

Creative Director